კომპიუტერული უსაფთხოების ინციდენტის პრევენცია
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

ქსელური სენსორის კონფიგურაციის წესის დამტკიცების შესახებ
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

ფიზიკური უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების და წვდომის წესი
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

სერვერისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობის და სასერვერო ოთახის მოწყობის წესი
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

პაროლების უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები და გამოყენების წესი
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

მარშუტიზატორის უსაფრთხოების წესი
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

ლოკალური გამოთვლითი ქსელის აგების წესი
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტების შესახებ შეტყობინების პროცედურების თაობაზე
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

კომპიუტერული უსაფთხოების ინციდენტის პრევენცია
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

კომპიუტერულ ინციდენტზე შეტყობინების წესი
2016-08-17

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

1 2