კომპიუტერული უსაფთხოების ინციდენტის პრევენცია
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

ქსელური სენსორის კონფიგურაციის წესის დამტკიცების შესახებ
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

ფიზიკური უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების და წვდომის წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

სერვერისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობის და სასერვერო ოთახის მოწყობის წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

პაროლების უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები და გამოყენების წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

მარშუტიზატორის უსაფრთხოების წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

ლოკალური გამოთვლითი ქსელის აგების წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტების შესახებ შეტყობინების პროცედურების თაობაზე
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

კომპიუტერული უსაფთხოების ინციდენტის პრევენცია
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

კომპიუტერულ ინციდენტზე შეტყობინების წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

ინტერნეტ რესურსზე წვდომის წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

1 2