სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო

  ლევან გიორგობიანი

 კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი ბიოგრაფია

  გიორგი ბესტავაშვილი

 კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორის მოადგილე ბიოგრაფია