სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო

სამოქმედო გეგმები


ეროვნული კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება
დანართი 1

დანართი 2

ბიუროს განვითარების სამოქმედო გეგმა 2018-2022
დანართი 1

დანართი 2

";